Huishoudelijk Reglement

FEITELIJKE VERENIGING                                            

“OUDERRAAD Vrije Basisschool ‘De Bolster’ Neerijse”

 

 

 

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

 

 1. 1. Benaming

 

Onder de benaming “Ouderraad van de Vrije Basisschool ‘De Bolster’ Neerijse” wordt een feitelijke vereniging opgericht.

De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur.

De vereniging is verbonden met de overkoepelende nationale organisatie het VCOV (Vlaamse Confederatie van Ouders en OuderVerenigingen).

 

 1. 2. Zetel

 

De zetel van de ouderraad is gevestigd te Vrije Basisschool De Bolster, Dorpsstraat 48, 3040 Neerijse, waarnaar alle correspondentie geldig wordt gericht.

 

 1. 3. Doelstelling

 

De basisdoelstelling van de ouderraad is het bevorderen van de samenwerking tussen ouders en school en het meewerken aan het verwezenlijken van een opvoedingsgemeenschap, met het onderwijs- en opvoedingswelzijn van alle leerlingen voor ogen. Daarom hecht de ouderraad een groot belang aan een goede relatie met de inrichtende macht of schoolbestuur, de directie en de leerkrachten van de school.

De ouderraad wil de betrokkenheid van ouders bij de school verhogen met het oog op een betere participatie van ouders en het optimaliseren van het onderwijs- en opvoedingswelzijn van de kinderen.

De ouderraad heeft onder andere als doel het participatief klimaat op school te stimuleren.

Concreet betekent dit dat de ouderraad de volgende vier kerntaken zal opnemen:

 • – Informeren en communiceren over het lokale schoolgebeuren en eigen werking, met alle ouders.
 • – Ontmoetingsactiviteiten organiseren, zodat de ouders elkaar en de school leren kennen.
 • – De lokale school ondersteunen, zowel financieel als door hulp te bieden, dit in overleg met het schoolteam.
 • – Inspraak van ouders in het lokale schoolbeleid in goede banen leiden, onder andere door de schoolraad te adviseren.

Het is de vereniging toegelaten om alle activiteiten te ondernemen die dit doel bevorderen. Zij kan in deze zin ook, op bijkomstige wijze, handelsdaden stellen, doch slechts voor zover de opbrengst hiervan uitsluitend wordt besteed aan dit doel.

Zij heeft geen BTW nummer.

 

 1. 4. Samenstelling van de ouderraad

 

4.1. Elke ouder die kinderen ingeschreven heeft op de school kan zich kandidaat stellen voor de ouderraad. De ouderraad organiseert democratische verkiezingen. Indien het aantal kandidaten het aantal te begeven plaatsen niet overschrijdt, zijn alle kandidaten van rechtswege verkozen. Indien het aantal kandidaten het aantal plaatsen overschrijdt, moet men overgaan tot verkiezingen, waarbij gestemd mag worden door alle ouders van de kinderen van de school.

 

4.2. De ouderraad bepaalt of er een maximum aantal leden vastgelegd wordt en hoeveel het maximum aantal bedraagt. Het minimum aantal leden bedraagt drie, zo niet wordt de vereniging ontbonden.

 

4.3. Op uitnodiging van de ouderraad nemen de directeur en een afvaardiging van de personeelsleden deel aan de vergaderingen van de ouderraad, in een raadgevende functie.

 

4.4. Het mandaat in de ouderraad geldt voor vier jaar. Het eindigt wanneer de ouder niet meer voldoet aan de voorwaarden van het decreet. Dit wil zeggen als het betrokken lid geen kind meer heeft op de school of als hij (zij) zich niet aan de doelstellingen van de ouderraad houdt. Het mandaat eindigt eveneens wanneer het lid uit eigen beweging ontslag neemt. Het ontslag moet schriftelijk of mondeling meegedeeld worden aan het adres van de vereniging. Het wordt dan in een verslag meegedeeld.

De ouderraad kan een lid uitsluiten. Dit moet gebeuren tijdens een speciaal bijeengeroepen vergadering en met een 2/3 meerderheid van stemmen.

 

4.5. De ouderraad staat in voor de jaarlijkse vernieuwing en aanvulling van zijn samenstelling.

 

 1. 5. Bestuurssamenstelling en vertegenwoordigingen

 

5.1. De ouderraad verkiest op een democratische wijze de bestuursleden: een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en eventueel andere bestuursleden (ondervoorzitter, werkgroepverantwoordelijken, klasafgevaardigden….). De bestuursfuncties zijn op het einde van elk schooljaar vacant. De bestuursleden mogen geen familie van elkaar zijn in de eerste of tweede graad. Indien een bestuurslid ontslag neemt, wordt tijdens de volgende vergadering een vervanger verkozen. In afwachting blijven enkel de overgebleven bestuursleden bevoegd.

 

5.2. De ouderraad verkiest op een democratische wijze de afgevaardigden van de ouders in de schoolraad.

 

5.3. Om belangenvermenging te vermijden, gelden voor de afgevaardigden van de ouders in de schoolraad een aantal onverenigbaarheden:

-Een ouder die zelf (of wiens echtgenoot) deel uitmaakt van de inrichtende macht van de betrokken instelling kan niet afgevaardigd worden naar de schoolraad.

-Een ouder die zelf (of wiens echtgenoot) personeelslid is van de betrokken instelling kan niet afgevaardigd worden naar de schoolraad.

– De afgevaardigden mogen geen familie van elkaar zijn in de eerste of tweede graad

 

5.4. Ouders die tegelijkertijd in dezelfde school deel uitmaken van de inrichtende macht of het schoolbestuur, of tot het personeel behoren, kunnen geen bestuursfunctie waarnemen.

 

 1. 6. Bevoegdheden van de ouderraad

 

6.1. De ouderraad kan op vraag van en ten behoeve van de schoolraad en op eigen initiatief advies uitbrengen over de algemene organisatie en werking van de school.

 

6.2. Verder zal de ouderraad het participatief klimaat op school stimuleren door volgende taken:

 • – Informeren en communiceren over het lokale schoolgebeuren met alle ouders.
 • – Ontmoetingsactiviteiten organiseren, zodat de ouders elkaar en de school leren kennen.
 • – De lokale school ondersteunen, zowel financieel als door hulp te bieden, dit in overleg met het schoolteam.
 • – Inspraak van ouders in het lokale schoolbeleid in goede banen leiden.

 

 1. 7. De vergaderingen van de ouderraad 

 

7.1. De bestuursleden staan in voor het vlotte verloop van de vergaderingen van de ouderraad.

 

7.2. De ouderraad vergadert minimum vier keer per schooljaar (onder andere voorafgaand aan elke vergadering van de schoolraad).

 

7.3. De voorzitter staat in voor de opmaak en verspreiding van de uitnodiging van de vergaderingen van de ouderraad. De uitnodiging vermeldt de plaats, datum en het uur van de bijeenkomst evenals de agenda.

De leden worden op voorhand verwittigd.

 

7.4. De agenda wordt opgemaakt door de voorzitter, in samenspraak met de andere bestuursleden. Alle leden van de ouderraad kunnen agendapunten indienen. Mogelijke agendapunten zijn: goedkeuring vorig verslag, mededelingen van de directie, VCOV-nieuws (VCOV-mededelingen, VCOV-activiteiten) verslag van de vorige schoolraad, voorbereiding van de volgende schoolraad, verslag van de werkgroepen, varia

 

 

 1. 8. Startvergadering

 

Jaarlijks organiseert de ouderraad een startvergadering, waarbij men alle ouders uitnodigt.

 

 

 1. 9. Besluitvorming

 

In alle vergaderingen wordt gestreefd naar een consensus.

In uitzonderlijke gevallen wordt er tot de stemming over gegaan, waarbij een voorstel een gewone meerderheid nodig heeft.

Wanneer het over personen gaat, wordt er geheim gestemd.

Om geldig te kunnen stemmen, moet minstens de helft van de ingeschreven leden aanwezig zijn.

 

 

 1. 10. Verslaggeving

 

11.1. De secretaris staat in voor de aanmaak en verspreiding van het verslag van de vergaderingen naar alle leden van de ouderraad en eventueel naar andere geïnteresseerde ouders.

 

11.2. De ouderraad zorgt voor de verslaggeving van zijn activiteiten en het bekendmaken van zijn standpunten aan alle ouders van de school.

 

 1. 11. Financiën 

 

11.1. De ouderraad staat in voor het verwerven van de financiële middelen die vereist zijn om hun opdrachten en werking mogelijk te maken. Daartoe organiseert zij o.m. allerlei activiteiten van sociale, ontspannende of culturele aard, en kan zij een beroep doen op sponsors of op subsidies vanwege lokale culturele raden of andere instanties, enz…

 

11.2. De ouderraad opent een eigen rekening waarbij minstens drie leden, waaronder de penningmeester, volmacht uitoefenen. Deze drie leden zijn geen familieleden van elkaar in eerste of tweede graad.

 

11.3. Voor verrichtingen vanaf 2.500 euro zijn er twee handtekeningen nodig.

 

11.4. Alle in- en uitgaven worden in een kasboek ingeschreven. Van elke uitgave wordt een bewijs bijgehouden.

 

11.5.  Het saldo blijft positief.

 

11.6. Het kasboek en de rekening worden éénmaal per jaar door een derde persoon  gecontroleerd.

 

11.7. De middelen die de ouderraad verwerft, worden prioritair besteed aan het ouderverenigingswerk in de breedste zin van het woord en moeten uiteraard rechtstreeks of onrechtstreeks ten goede komen aan het opvoedings- en onderwijswelzijn van de leerlingen van de school.

 

11.8. Het bestuur kan bovendien door bijzondere acties ook middelen verwerven en aanwenden ter ondersteuning van de school op voorwaarde dat voorafgaandelijk daartoe een onderling akkoord bestaat tussen de schooldirectie en de ouderraad. Hierin wordt duidelijk het gesteunde project bepaald en de ouders van de school worden bij de aanvang van een bijzondere actie daarover ondubbelzinnig geïnformeerd. Dergelijke projecten zijn uiteraard beperkt in omvang en tijd.

 

11.9. Eén maal per jaar wordt tijdens een vergadering het financieel verslag van het vorige schooljaar besproken en goedgekeurd.

 

12. Wijziging van het huishoudelijk reglement

 

Een wijziging aan het huishoudelijk reglement kan gebeuren ten allen tijde en conform aan de besluitvorming (zie artikel 9).

 

13. Problemen binnen de ouderraad

 

Indien zich binnen de ouderraad problemen voordoen die het vertrouwen van de leden of derden ernstig schaden en tot gevolg hebben dat het beheer van de vereniging ernstig in gedrang komt, kan de blokkering van de bankrekening(en) voor verdere verrichtingen worden gevraagd door één bestuurder afzonderlijk.

Een lid van de vereniging – dat geen bestuurder is – kan individueel niet de blokkering vragen, tenzij een rechterlijke beschikking wordt voorgelegd.

Voor de deblokkering van de bankrekening(en) moeten alle bestuurders samen optreden, tenzij een beslissing van een speciaal bijeengeroepen vergadering of een rechterlijke beschikking wordt voorgelegd.

 

14. Ontbinding van de ouderraad

 

In geval van ontbinding om gelijk welke reden zal het maatschappelijk actief, na aanzuivering van de schulden, overgemaakt worden aan een instantie met een soortgelijk doel, die door de ouderraad wordt aangeduid.

De leden en hun eventuele rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging, hebben geen recht op een aandeel in de behaalde winsten en kunnen geen opbrengsten halen uit de vereniging waardoor ze zich individueel verrijken. Bij uittreding, uitsluiting of overlijden kunnen zij nooit teruggave of vergoeding vorderen voor gestorte bijdragen of gedane inbrengen.

 

15. Plichten van de afgevaardigden in de schoolraad

 

De afgevaardigden in de schoolraad worden geacht de vergaderingen van de schoolraad bij te wonen, de standpunten van de ouderraad te verdedigen en verslag uit te brengen op de volgende vergadering van de ouderraad.

 

 

Aangenomen met éénparigheid van stemmen te Neerijse op …

 

 

 

Handtekeningen ter goedkeuring,

 

Voorzitter Secretaris Penningmeester

Ondertekend in plenaire vergadering in het bijzijn van alle aanwezige leden.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s